• Version
  • 104 Download
  • 386 KB File Size
  • 31 مرداد 1398 Create Date
Download

چکیده مقاله...

به اعتقاد یهود گناه باعث هلاکت و مرگ انسان می شود، زیرا نشانه مخالفت و عصیان در مقابل آنچه خواسته خداوند است در تورات است یهودیان معتقدند هربار که خداوند را اطاعت نمی کنند و از مسیر حق خارج می شوند خداوند نیز آنان را دچار بدبختی و آوارگی می کند و باید توبه کنند تا مورد بخشش قرار گیرند و رفتار خدا با بندگان نیز عادلانه است و بر اساس عدالت پاداش و جزا تحقق می یابد.

در تورات قالبا سعادتمندی، مربوط به این جهان است و نجات و سعادتمندی بنی اسرائیل، حضور در ارض مقدس است که با اطاعت خدا به دست می آید اما در تلمود به صراحت بیان شده است که انسان پاک است و گناه سرنوشت انسان را تغییر می دهد و از آن ها خواسته که مطابق خواست او عمل کنند و به فقر و بی عدالتی خاتمه دهند.

 

نوشته ی محسن شریعتی