ظرفيت ها و محدوديت هاي رسانه در جامعه و دولت زمينه ساز ظهور منجي موعود

ظرفیت ها و محدودیت های رسانه در جامعه و دولت زمینه ساز ظهور منجی موعود

چکیده مقاله… ازجمله تحولات جهانی که براساس متون دینی باید رخ دهد، قیام جهانی امام عصر (عج) است. براساس اندیشه ی دینی، هیچ تحولی در جامعه بشری رخ نمی دهد، مگر آنکه ابتدا تحولی در انسان ها ایجاد گردد. از طرفی براساس نظر دانشمندان علوم اجتماعی، خواستگاه تحولات اجتماعی رسانه های ارتباط جمعی هستند. از…

مدرسه مهدوی

چکیده مقاله… زمینه سازی ظهور یعنی آماده کردن جامعه ی متناسب با شرایط و مقتضیات فرهنگ و ارزش های دینی و توحیدی برای ظهور منجی بشر. از این رو،  توجه به نقش انسان و نیروسازی، امری مهم و حیاتی است؛ زیرا اراده و محتوای باطنی انسان علت العلل تمامی تغییر و تحولات اجتماعی است.به همین…

مدیریت امام زمان

مدیریت امام زمان

چکیده مقاله… گفتمان مهدویت و روی کرد نوین و جدی به این آموزه بلند و بالنده، به عنوان تنها راه فراروی انسان معاصر، در سال های اخیر از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است. این رشد پرشتاب و برون رفت از غربت و انزوا، وام دار عواملی چند است که بی تردید عمده ترین آن…

مردم سالاری مهدوی

مردم سالاری مهدوی

چکیده مقاله… بحث درباره ی دموکراسی و قابلیت انطباق آن در جوامع اسلامی با بستر شریعت، از هنگام آشنایی مسلمانان با آرای افلاطون و ارسطو آغاز شده است. در دوران معاصر نیز بررسی نگرش شیعی در باب طرح نسبت میان حکومت مهدوی و مردم سالاری و نقش مردم در این حکومت، توجه بسیاری از اندیشه…

مولفه های مدیریت آرمانی دولت جهانی موعود

مولفه های مدیریت آرمانی دولت جهانی موعود

چکیده مقاله… مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در ادیان مطرح است. آخرالزمان و عصر ظهور، یکی از ابعاد ناشناخته در نظام ارزشی مدیریت است. حکومت و دولت موعود و مولفه های آن در آخرالزمان، از مباحث مهم نظام اسلامی به…

تاملی بر چند شبهه مهدوی

تاملی بر چند شبهه مهدوی

چکیده مقاله… این نوشتار تلاشی است برای پاسخ گویی به سه مورد از شبهاتی که توسط یکی از وهابیون معاصر، علیه اندیشه ی مهدویت مطرح شده است. وی در شبهه ی نخست، کوشیده است از یک سو روایات مربوط به مکان زندگی امام مهدی را متعارض جلوه داده و از سوی دیگر، اعتقاد به غیبت…

زمينه سازی برای ظهور

بررسی مبانی ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود

چکیده مقاله… مقاله ی حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود (عج) بحث می کند و می کوشد ادعای کسانی را که اظهار می دارند آمادگی و زمینه سازی برای ظهور منجی ضرورت ندارد، ابطال سازد. این ادله عبارتند از: اثبات ضرورت زمینه سازی از دریچه ی فلسفه غیبت،…

علل تداوم غیبت امام زمان

بررسی علل تداوم غیبت امام زمان در دوران شکوفایی دولت های شیعی

چکیده مقاله… در نیمه ی سده های سوم و چهارم هجری، شیعیان با دو مسئله ی اساسی رو به رو شدند؛ نخست شیعیان امامی از دیدار امام خویش محروم ماندند و جریان غیبت برای امامشان پدید آمد. در عرصه ی سیاسی نیز دولت هایی نوظهور در جهان اسلام به وجود آمدند که گرایش آشکاری به…

انسان شناسی دولت مهدوی

انسان شناسی دولت مهدوی

چکیده مقاله… این  نوشتار با بازشناسی بحران ها و آسیب های انسان متجدد، انسان شناسی دولت مهدوی را به منزله مکتب انسان شناسانه، الگویی مناسب برای جهانیان معرفی می نماید تا افزون بر آن که انسان شناسی مکاتب غربی همانند اومانیسم و اگزیستانسیالیسم را به چالش کشد، به طور نسبی آن افق روشنی را که…