چگونه یک “دی جِی” شیعه میشود ؟!

  “احمد حنیف” تازه‌ مسلمان کانادایی در دانشگاه یورک تورنتو علوم سیاسی می‌خواند و به شدت بین دانشجویان شهرت داشت، دی‌جی و اهل خواندن و رقص، همیشه دور و برش پر بود از انواع و اقسام دختران اروپایی و آمریکایی و بیشتر وقتش صرف ترانه‌خوانی و خوش‌گذرانی در پارتی‌های مختلط می‌شد اما در عین حال…