معرفی کتاب


نویسنده :حمیده رضایی
معرفی کتاب:آموزش مفاهیم دینی و مهدوی به کودکان امری بسیار مقدس و والا است، اما موفقیت در آن، در گرو آگاهی و شناخت اصول و روشهای آموزشی متناسب با آن است. بی شک انتقال مفاهیم از طریق کتابهای متناسب با شرایط سنی کودکان و تشویق آنها به مطالعه کتاب می تواند در پیشبرد این مهم تأثیر گذار باشد.
کتاب <<آقای مهدی سلام>> ،مجموعه پنج نامه ای است که کودکان مختلف با زبان کودکانه اشان خطاب به امام زمان (عج) نوشته وبا ایشان درد و دل کرده و خواسته های شان را مطرح کرده . به هر نامه دو صفحه اختصاص داده شده که در یک صفحه متن نامه است و در صفحه مقابل آن نقاشی مرتبط با متن کشیده شده است هر نامه نیز مستقلا عنوانی دارد.