اخبار

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:

مهدى از میان امت من برخاسته شود، مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد. همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند که قبل از وى هیچ بّر و فاجری بدان نرسیده باشند.

آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدنی های خود چیزى فرو گذار نمى کند.

در احادیث گفته شده که هنگام ظهور حضرت ولیعصر(عج) از بارزترین و مهم ترین نشانه های ظهور ندای آسمانی می باشد که فرشته ی وحی نوای آن را سر می دهد.

قرآن شریف و پیامبر گرانقدر اسلام و خاندان عصمتش از این واقعه ی عظیم و با شکوه خبر داده اند که در واقع وقوع این واقعه ی عظیم نشان از اعتراف آسمانیان به حقانیت قیام امام عصر (عج) می باشد.

در روایـات چنین آمده است که آثار این ندا بر جهانیان به گونه اى است که هـر آن کـس کـه در خواب است ، وحشت زده بیدار مى گردد و آن که نشسته است از ترس بپا مى خیزد و ایستاده بى اختیار به زمین مى افتد و بانوان باعفت از سراپرده خویش از خوف و هراس بیرون مى دوند.