اخبار

پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) مي فرمايند:

مهدى از میان امت من برخاسته شود، مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد. همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند كه قبل از وى هیچ بّر و فاجري بدان نرسیده باشند.

آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدني هاي خود چیزى فرو گذار نمى كند.

در احادیث گفته شده که هنگام ظهور حضرت ولیعصر(عج) از بارزترین و مهم ترین نشانه های ظهور ندای آسمانی می باشد که فرشته ی وحی نوای آن را سر می دهد.

قرآن شريف و پيامبر گرانقدر اسلام و خاندان عصمتش از این واقعه ی عظیم و با شکوه خبر داده اند که در واقع وقوع این واقعه ی عظیم نشان از اعتراف آسمانیان به حقانیت قیام امام عصر (عج) می باشد.

در روايـات چنین آمده است كه آثار این ندا بر جهانيان به گونه اى است كه هـر آن كـس كـه در خواب است ، وحشت زده بيدار مى گردد و آن كه نشسته است از ترس بپا مى خيزد و ايستاده بى اختيار به زمين مى افتد و بانوان باعفت از سراپرده خويش از خوف و هراس بيرون مى دوند.